Kadınlar Çalışma Hayatı Deneyimlerini Paylaşıyor Projesi Tanıtım Toplantısı

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) ve Ankara Girişimci Kadınlar Derneği (ANGİAD) işbirliği ile “Kadınlar çalışma hayatı deneyimlerini paylaşıyor” Projesi düzenleniyor. DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, DİKAD bünyesinde yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı destekli Sosyal Etkileşim Programı kapsamında yürüttükleri “Kadınlar Çalışma Hayatı Deneyimlerini paylaşıyor” projesi 1 Kasım 2015 tarihinde start aldığını hatırlatarak, “Bu proje ile DİKAD ve ANGİKAD’ın kurumsal yapılarının güçlendirilmesine yönelik işbirliği, tecrübe paylaşımı ve ortaklıklar geliştirilmesi ve yine kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılım konularında deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Düzey 2 Bölgeleri arasında kadınların işgücüne katılımı üzerinden sosyal etkileşimin artırılması ve sosyal sermayenin bu proje ile başlamak kaydıyla, kuracağımız ortaklık temelinde geliştirilmesi genel amaçtır” dedi.

KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ ENGELLERİ KALDIRILACAK

Ankara ve Diyarbakır arasında güven ilişkilerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve sosyal bağların güçlendirilmesi özel amacı ekseninde, DİKAD ve ANGİKAD özgülünde kadınların iş ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları aşma yöntemleri, iş dünyası bağlamında deneyim paylaşımı ve kadın hakları savunuculuğunun geliştirilmesi hedeflendiğine işaret eden Aktar, “Kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin kaldırılması amacına dönük olarak birey ve grupların birlikte ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme becerilerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir ağ ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir “diye konuştu.

PROJE KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Aktar, DİKAD ve ANGİKAD’ın kurumsal yapılarının güçlendirilmesine yönelik işbirliği, tecrübe paylaşımı ve ortaklıklar geliştirilmesi ve yine kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılım konularında deneyimlerin ve iyi örneklerin paylaşılması bu hedefin somutlaşmış ifadesi olduğunu vurgulayarak, “Buna göre geliştirilecek faaliyetlerin ilk ayağını, Ankara ilinde ANGİKAD ile düzenleyeceğimiz iki günlük “Bölgelerarası Kadın Buluşması” başlıklı çalıştay (workshop) oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları üzerinden “Çalışma Hayatında Kadın” konferansı Diyarbakır’da gerçekleştirilecektir. Projemizin toplam bütçesi 46 bin 900 TL olup, %100’ü Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmaktadır” dedi.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI SINIRLANDIRILMIŞ

Kadınların sosyalite içinde temel rolünü, anne, eş ve ev kadını olarak çizen genel görüş, kadının işgücüne katılımının sınırlarını da belirlediğini ifade eden Aktar, “Kadın ailede ve evde rol çatışması yaşamakta ve bundan ciddi olarak etkilenmektedir. Evlilik ve çocuk sahibi olma, kadınların çalışma yaşamında belirleyici rol oynamaktadır. Çocuk sayısındaki artışa rağmen kadının çalışmak zorunda olması, annenin fiziksel ve ruhsal olarak yıpranmasına, iş veriminin düşmesine ve iş kazalarına yol açabilmektedir. Evlilik ve doğum, kadın işçilerin işten ayrılma nedenlerinin %70’ini, işverenin işten çıkarma nedenlerinin de yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Türkiye’de çalışan kadına yönelik korumacı kanunlar, doğum ve doğum sonrası izin, süt emzirme izni ve kreş ve yuva sağlanabilirliğiyle sınırlıdır. Yapılan araştırmalar, çalışma hayatında kadınların üçte birinin ekonomik olarak aktif iken, bu kesimin de ancak, üçte birinin gelir getirici bir işte çalıştığını göstermektedir. Kadınların iş hayatında yaşadıkları zorlukların bir diğeri de kendilerini ispat edebilmek için erkeklere göre daha fazla çalışmak ve özveride bulunmak zorunda olmalarıdır” dedi.

KADINLARA YÖNELİK EŞİTLİKÇİ POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ

DİKAD Başkanı Aktar, Kadının kendini çalışma yaşamında var edebilmesi için cinsiyetçi yaklaşımın değişmesi, kadınlara yönelik eşitlikçi politikaların üretilmesi, böylelikle girişimci olarak kadının iş hayatında öne çıkmasının yollarının da açılabilir olması gerektiğine değinerek, “Ülkemizde, sosyal sermaye bileşeni bölgesel farklılıklar göstermekte olup bölgeler arası ortak çalışma kültüründe ve karşılıklı etkileşimde gözlemlenen yetersizlikler, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını ve ülkenin ortak bir geleceğe doğru ilerlemesini güçleştirmektedir. Tüm bu faktörler, ülkemizde sosyal sermayenin desteklenmesi ihtiyacını açığa çıkarmıştır” şeklinde konuştu.

Kaynak : http://www.haberdiyarbakir.gen.tr/ekonomi/kadinlar-deneyimlerini-paylasiyor.html